Trong tỉnh

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024.

UBND tỉnh đưa ra 6 quan điểm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện 5 chương trình, đề án trọng tâm (Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Đề án bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để trình Chính phủ, Quốc hội); thực hiện 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện có hiệu quả liên kết vùng trong phát triển. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

UBND tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024. Đó là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách. Tăng cường công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ. Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Mặt khác, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; chủ động, ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội...

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập trên các lĩnh vực; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Quyết định này. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Sở, ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của Sở, ngành, địa phương mình quản lý...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP