Trong tỉnh

Đề xuất chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính

Sở Nội vụ đang xây dựng và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, đối tượng áp dụng của dự thảo gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ) cấp huyện, cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nghỉ công tác. Người hoạt động không chuyên trách, Ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nghỉ công tác. Dự thảo Nghị quyết này không áp dụng cho đối tượng đã có thông báo nghỉ hưu; cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị quyết được áp dụng theo nguyên tắc sau: Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hỗ trợ theo chức danh có mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến 12 tháng được tính 01 năm.

Thời gian công tác để tính hỗ trợ là tổng thời gian công tác nếu gián đoạn thì được cộng dồn. Tiền lương hiện hưởng bao gồm mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ) cấp huyện, cấp xã ngoài chế độ, chính sách tinh giản biên chế được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành được hỗ trợ thêm như sau: Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Đối với trường hợp thôi việc ngay, hỗ trợ 01 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí, hỗ trợ 01 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Ngoài chế độ, chính sách được hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác, mỗi năm công tác bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng). Ủy viên thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy viên thường vụ các đoàn thể cấp xã được hỗ trợ một lần với số tiền 2.500.000 đồng/người.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP