Tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 Văn phòng UBND tỉnh tổ chức vào chiều nay (05/01), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn và đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tập trung và triển khai thực hiện tốt ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành; đề cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Từ đó tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng điện

Tại Văn bản số 441/VPUB-QT được ban hành hôm nay (23/5), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng điện của Điện lực thành phố Vinh tại Công văn số 230/ĐLV-KD ngày 20/5/2023. Đồng thời, giao Ban Quản lý trụ sở UBND tỉnh bố trí cán bộ kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các quy định về sử dụng điện.

Thanh tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại nhiều cơ quan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 909 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ. Kế hoạch nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực...

Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

"Quan điểm của cơ quan soạn thảo là không muốn hồi tố vì sẽ vướng mắc, khó khăn cho cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức"- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói chiều 24/10.

TOP