Trong tỉnh

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương về khoa học và công nghệ

Ngày 02/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Kết luận số 69-KL/TW).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp căn cứ nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kết luận số 69-KL/TW cùng các chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị. Có các giải pháp khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được chỉ ra tại Kết luận số 69-KL/TW.

Ảnh minh họa

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 69-KL/TW; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 69-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt Kết luận số 69-KL/TW đến chi bộ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, kết quả thực hiện; phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 69-KL/TW.

Đề nghị Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu và bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu. Tăng đầu tư cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có thể tiếp nhận các nguồn lực tài chính hợp pháp, tham gia góp phần phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo từ tỉnh đến cơ sở. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 gắn với Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 45-NQ/TW.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 69-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận số 69-KL/TW; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; xây dựng các đề án cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của trí thức trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP