Trong tỉnh

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Sáng 22/3, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cùng các Sở, ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị kết nối đến 21 điểm cầu cấp huyện và 376 điểm cầu cấp cơ sở với tổng số 6.992 cán bộ hội tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Chương trình trọng tâm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Nghị quyết số 46-NQ/TW xác định các mục tiêu thực hiện hằng năm là: Kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên. 100% cán bộ hội nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ. Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên. Thành lập mới 5.000 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Đồng thời, vận động từ 450.000 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 1.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 200 hợp tác xã nông nghiệp. 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu, trong đó có 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 50.000 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng với hội nông dân.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP