Trong tỉnh

Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh

Theo Quy chế số 01/QCPH.ĐĐBQH-TTHĐND-UBND-UBMTTQVN được ký vào ngày 27/2, các cơ quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; công tác thực thi pháp luật; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; công tác dân nguyện, thông tin và công tác đối ngoại, tham dự các kỳ họp, phiên họp.

Các đồng chí lãnh đạo 4 cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Trong đó, đối với việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát: Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh gửi kết luận giám sát, khảo sát đến UBND tỉnh đối với những nội dung có liên quan. Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thông qua giám sát chuyên đề, tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (bao gồm những kiến nghị mới, những kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa hiệu quả) để đề nghị HĐND tỉnh xem xét, lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh; chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với hoạt động giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân: Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên trao đổi, phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc được giải quyết.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết trước đó thì có văn bản thông báo cho Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để biết và theo dõi giám sát.

Định kỳ hằng năm (hoặc khi cần thiết), Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND tỉnh để nghe báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến.

Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết, trả lời đơn thư. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan về việc giải quyết đơn thư của công dân.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND các cấp, Sở, ngành chuyên môn thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các kết luận giám sát, khảo sát theo quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về những vấn đề có liên quan để đảm bảo hiệu quả trong phối hợp công tác.

Phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp diễn ra vào ngày 27/2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị 4 đơn vị quán triệt, phổ biến đến cán bộ cơ quan mình về nội dung quy chế phối hợp; đồng thời, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh làm đầu mối, phối hợp, theo dõi tham mưu tổ chức phối hợp thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế.

Đối với các nội dung chưa được quy định trong Quy chế này thì thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành. Quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn hoặc được pháp luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn mới thì các bên cùng phối hợp xem xét, thống nhất sửa đổi, bổ sung.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP