Trong tỉnh

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Sáng 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025); dự thảo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng trong 5 năm (2021-2025) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, về xây dựng, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm qua, tỉnh đã xây dựng và ban hành 40 đề tài, đề án trên các lĩnh vực: kinh tế (17 đề tài, đề án), chính trị (20 đề án), văn hóa - xã hội (3 đề án).

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ tỉnh thời gian qua đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tổ chức, cán bộ đã được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến, số lượng đảng viên trong doanh nghiệp, trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông ngày càng tăng; triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định ở tất cả các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến rõ nét. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại bảo đảm quy trình, quy định; chủ động rà soát, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và xem xét, xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác dân vận của Đảng được quan tâm, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, có nhiều đổi mới; công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã thẳng thắn đánh giá công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua còn có những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các mặt.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên cơ sở những kết quả đạt được trong 5 năm (2021-2025) và dự báo về bối cảnh, tình hình, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định có 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu. Trong đó, tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, thực hiện 3 đột phá: Hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực.

Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ Bùi Thanh Bảo đề nghị cần phân cấp, phân quyền nhiều hơn để nâng cao vai trò tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cấp dưới, đặc biệt là người đứng đầu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết thêm một số khó khăn trong thực hiện Thông báo số 1189-TB/TU về việc dừng thực hiện mô hình thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện trên phạm vi toàn tỉnh

Thảo luận về các nội dung, các đại biểu đánh giá những báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại kỳ họp này tương đối đầy đủ, cụ thể, nêu rõ các quả đã đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo các đại biểu, việc đánh giá tổng kết nhằm nâng cao vai trò của Đảng vừa không buông lỏng nhưng cũng không “bao biện, làm thay”, cần thực hiện các nhiệm vụ bằng quy chế; cần phân cấp, phân quyền nhiều hơn để nâng cao vai trò tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cấp dưới, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường cơ chế giao việc, phân việc để làm căn cứ xem xét trách nhiệm, khen thưởng...

Cần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá qua thực tiễn thực hiện trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, đưa ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đó là, công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn do di biến động của lực lượng lao động. Việc phát triển đảng viên ở vùng đặc thù và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiện trạng xóm không có đảng viên, không đủ đảng viên để thành lập chi bộ...

Ở một số cấp ủy đảng, việc hành chính hóa trong hoạt động còn rất rõ, các văn bản chưa gắn với thực tiễn, với đặc thù địa phương để triển khai thực hiện. Việc phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nhất là trong xây dựng Đảng, việc đánh giá các nhiệm vụ đạt được cụ thể từng tổ chức, cá nhân chưa thực hiện được.

Công tác điều hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, tổng kết các chủ trương của cấp ủy và việc của cấp mình đề ra, việc tham mưu sửa đổi quy chế làm việc chưa thực hiện tốt. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đáng ra phải được thực hiện thường xuyên nhưng vẫn có tâm lý dè chừng, lo lắng, không ai muốn làm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần phải quan tâm, tập trung hơn về công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số... nhằm đạt tỷ lệ theo quy định. Cuối cùng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra bên cạnh các đảng bộ đoàn kết, thống nhất, cộng sự vẫn còn một số đảng bộ có biểu hiện không thống nhất, không đoàn kết, tinh thần phê và tự phê không cao.

Đối với nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, theo Bí thư Tỉnh ủy, cần có hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự từ tỉnh đến các cấp chi bộ để thống nhất trong toàn tỉnh, nên có sự thống nhất trong hệ thống chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng từ tỉnh, huyện đến cơ sở để dễ thực hiện, dễ đánh giá. Trả lời cụ thể các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nghiên cứu, phân tích để tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn phương án phù hợp, xác đáng về công tác nhân sự. Trong thời gian tới, có sự thống nhất trong lựa chọn các chỉ tiêu Đại hội cho một vài khu vực để có sự đánh giá, tổng hợp, so sánh giữa các địa phương...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP