Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 cá nhân dũng cảm cứu người và tài sản trong đợt lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn

Tại Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 13 cá nhân thuộc Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người và tài sản của nhân dân trong đợt lũ quét, lũ ống tại huyện Kỳ Sơn vào ngày 2/10/2022.

Theo đó, 13 cá nhân được khen thưởng gồm:

- Ông Mạc Văn Hằng, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Vi Văn Truyền, Trưởng Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Lê Minh Hương, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Vi Hải Đường, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Vi Văn Duy, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Vi Văn Núi, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Vi Văn Vông, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Chương Văn Khăm, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Lương Quốc Thắng, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Lô Văn Hòa, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Kha Văn Bún, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông La Văn Cầu, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

- Ông Lô Văn Chung, Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

Tiền thưởng thực hiện theo quy định hiện hành và được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng đã được bố trí trong dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài Chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên và các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP