Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Trong quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là chủ tài khoản số 1, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng là chủ tài khoản số 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 616/QĐ- BGDĐT, ngày 22/2/2024 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng thay thế Quyết định số 1844/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Quyết định số 449/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ tạm thời của Bộ trưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các thứ trưởng (ảnh TL).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế; nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác thanh tra; báo chí, truyền thông giáo dục; Trực tiếp phụ trách đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Phụ trách theo dõi chung các thành phố trực thuộc Trung ương; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền; Là chủ tài khoản số 1 của Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công; Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế;

Phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Hợp tác quốc tế; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ;

Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền; Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và quốc tế; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học;

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bản; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

Chỉ đạo tổng hợp nhu cầu đầu tư, phân bổ vốn hằng năm; chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác của Bộ về giải ngân các nguồn vốn; quản lý chung công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, công tác đấu thầu; Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc thường xuyên của Thanh tra Bộ;

Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cơ sở vật chất; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;

Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền; Là chủ tài khoản số 2 của Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ;

Công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam;

Công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công;

Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc của công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số của Bộ;

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Giáo dục Đại học; Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Trung Bộ;

Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; kiểm định chất lượng giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên;

Giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công; Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên của công tác thi đua, khen thưởng và công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc;

Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Tác giả: Trinh Phúc

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP