Trong tỉnh

Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt

Ngày 1/12, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 946/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh về quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ- HĐND và Kế hoạch số 36/KH-UBND; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của các Sở, ban, ngành, địa phương cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan trong công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt thời gian qua. Làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch số 36/KH-UBND.

Về hình thức sơ kết, đối với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 36/KH-UBND để tổ chức đánh giá kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện và gửi báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Giao UBND cấp huyện chỉ đạo 100% UBND cấp xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 36/KH-UBND để tổ chức đánh giá kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện và gửi báo cáo về UBND cấp huyện tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết.

UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch số 36/KH-UBND. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2023. Sau khi hoàn thành công tác sơ kết, hoàn thiện báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xây dựng Đề cương báo cáo; các chủ đề tham luận, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị tham luận tại Hội nghị cấp tỉnh. Phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc thời gian qua trong việc thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch số 36/KH-UBND xem xét, quyết định khen thưởng...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP