Trong tỉnh

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ngày 1/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 10309/UBND-TD về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các Bộ, ngành, địa phương, Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý; nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra tăng cường quản lý, chỉ đạo các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra. Đồng thời tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Sở Nội vụ chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là công tác đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong đó, tập trung tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

UBND tỉnh đề nghị HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP