Trong tỉnh

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ trong cơ quan nhà nước

Sở Nội vụ đang xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.

Nguyên tắc cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng phần mềm

Theo dự thảo Quyết định, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, dữ liệu CBCCVC và người lao động của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

CBCCVC và người lao động có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp; những tài liệu do CBCCVC và người lao động kê khai phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng CBCCVC và người lao động xác minh, chứng nhận. Thông tin về hồ sơ CBCCVC và người lao động đã được cập nhật vào phần mềm phải thống nhất với hồ sơ giấy đang được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị.

Hồ sơ CBCCVC và người lao động phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác; được quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ mật do Nhà nước quy định, chỉ những người được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ CBCCVC và người lao động đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, khai thác hồ sơ CBCCVC và người lao động. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ CBCCVC và người lao động.

Việc cập nhật và quản lý thông tin hồ sơ CBCCVC và người lao động trên phần mềm của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Theo dự thảo Quyết định, các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ, gồm: Cung cấp thông tin không chính xác sai lệch với hồ sơ giấy hiện đang quản lý; truy cập trái phép hoặc cố ý nâng quyền truy cập vào phần mềm; sử dụng thông tin dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm vào mục đích vụ lợi cá nhân, các mục đích xuyên tạc sự thật, bôi xấu cán bộ làm ảnh hưởng hoặc chống phá cơ quan nhà nước. Cung cấp hoặc để lộ tên và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm cho cá nhân, tổ chức không được giao quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng. Các quy định tại Điều 8 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy chế này quy định về cách thức quản lý, cập nhật, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC và người lao động trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An từ cấp xã trở lên.

Cùng với đó, Quy chế quy định trách nhiệm và quyền hạn của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh trong việc quản lý, vận hành và khai thác phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC và người lao động. Quy định trách nhiệm và quyền hạn của người được phân công trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng phần mềm

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý tại đây.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP