Trong tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội

Đó là một trong những mục đích UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 21/2, về truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC, kiểm soát TTHC để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm như: Đổi mới cách thức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, huy động sự đóng góp trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện việc giám sát hoạt động cải cách TTHC, giải quyết TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong giải quyết công việc.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến nội dung hoạt động kiểm soát TTHC một cách kịp thời, đầy đủ; lựa chọn hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ dân trí, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

Tuyên truyền kịp thời cách làm mới, làm hay trong cải cách hành chính, kiểm soát TTHC

Đối với truyền thông về nội dung, vai trò, ý nghĩa của hoạt động kiểm soát TTHC: Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện TTHC của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí khác có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục; phóng sự, phỏng vấn; viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng để phản ánh kịp thời cách làm mới làm hay trong cải cách hành chính, kiểm soát TTHC.

Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” phê duyệt kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” phê duyệt kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Nghệ An, UBND cấp huyện, cấp xã hướng dẫn các TTHC cụ thể các lĩnh vực cho tổ chức, cá nhân trên chuyên trang “Chính sách và Cuộc sống”; tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng, biên soạn sổ tay, tờ rơi, tờ gấp pháp luật thông tin cơ bản về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP