Trong tỉnh

Chọn việc trọng tâm, hành động quyết liệt trong công tác cải cách hành chính

Đó là phương châm hành động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh trong năm 2024 được đề ra tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 25/01/2024 với mục đích lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 06 nội dung của công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, trong đó tập trung vào công tác chuyển đổi số và CCHC trong các cơ quan Đảng.

Theo đó, để cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 25/01/2024 về công tác của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An năm 2024 và Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 25/01/2024 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, ngày 16/2, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1152/UBND-KSTT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ và Thông báo số 04-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo công tác CCHC về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp theo dõi, chỉ đạo...

Mục tiêu đặt ra của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trong năm 2024 tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐ là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; tiếp tục hoàn hiện tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chất lượng dịch vụ công nhằm đáp ứng tốt hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, chỉ đạo ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý văn bản của các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản Mật).

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tăng cường kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hình thành hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết TTHC từ Trung ương đến địa phương theo yêu cầu. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tại bộ phận một cửa cấp huyện theo đúng lộ trình tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng dữ liệu số bảo đảm tập trung, được kết nối liên thông giữa các đơn vị, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) theo kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh. Tập trung triển khai hoàn thiện các hệ thống dùng chung của tỉnh và Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách TTHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với tinh thần “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An. Vận hành có hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án mở rộng địa giới hành chính, không gian đô thị thành phố Vinh và sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC, nhất là việc chuyển đổi số ở các đơn vị, địa phương.

Còn tại Thông báo số 04-TB/BCĐ, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo dành thời gian, đầu tư trí tuệ, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 02-KH/BCĐ bảo đảm chất lượng, đúng thời gian; đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương được phân công theo dõi thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC. Gắn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2024 với hiệu quả việc triển khai công tác CCHC.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP