Trong tỉnh

Bộ Nội vụ phê duyệt phương án sáp nhập các xã, thị trấn ở Nghệ An

Bộ Nội vụ đã phê duyệt về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021.

Sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, tỉnh Nghệ An có 16 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã (14 xã, 2 thị trấn) có cả hai tiêu chí (diện tích, dân số) dưới 50% so với quy định phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề trong giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2021.

- Huyện Tương Dương có 1 đơn vị là thị trấn Hòa Bình.

- Huyện Quế Phong có 1 đơn vị là thị trấn Kim Sơn.

- Huyện Thanh Chương có 1 đơn vị là xã Thanh Tường.

- Huyện Diễn Châu có 1 đơn vị là xã Diễn Minh.

- Huyện Nghi Lộc có 1 đơn vị là xã Nghi Hợp.

- Huyện Nam Đàn có 2 đơn vị là xã Nam Phúc và xã Nam Thượng.

- Thị xã Thái Hòa có 1 đơn vị là xã Nghĩa Hòa.

- Huyện Nghĩa Đàn có 1 đơn vị là xã Nghĩa Tân.

- Huyện Hưng Nguyên có 7 đơn vị gồm các xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam.

Huyện Hưng Nguyên - một trong những địa phương có nhiều xã thuộc diện phải sáp nhập. Ảnh: Sách Nguyễn

Phương án sắp xếp

1. Huyện Quế Phong: Thị trấn Kim Sơn có diện tích tự nhiên 1,46 Km2/14Km2 (10,43%); dân số 3.500 người/8.000 người (43.75%).

- Phương án điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐGHC) mở rộng thị trấn Kim Sơn gồm: điều chỉnh một phần diện tích, dân số của các xã: Tiền Phong, Mường Nọc để mở rộng thị trấn Kim Sơn. Sau khi điều chỉnh ĐGHC các xã trên để mở rộng, thị trấn Kim Sơn mới có diện tích tự nhiên là 19.84 Km2/14 Km2 (141,7%), dân số là 7.510 người/8.000 người (93,87%).

Sau khi điều chỉnh một phần diện tích và dân số để mở rộng thị trấn Kim Sơn; diện tích và dân số của xã Mường Nọc còn lại không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Theo đó sẽ sáp nhập xã Mường Nọc lại với xã Quế Sơn. Sau khi sáp nhập xã Mường Nọc với xã Quế Sơn thì xã mới có diện tích 53 Km2/50 Km2 (106,74%), dân số 7.378 người/5.000 người (147,56%).

2. Huyện Tương Dương: Thị trấn Hòa Bình có diện tích 1,6 Km2/14 Km2 (11,42%); dân số 3700 người/8000 người (46,25%).

- Phương án điều chỉnh ĐGHC mở rộng thị trấn Hòa Bình và đổi tên thành thị trấn Thạch Giám:

Điều chỉnh ĐGHC của xã Thạch Giám lấy diện tích tự nhiên và dân số của 7 bản gồm: Bản Mon, Bản Phòng, Bản Chắn, Bản Khe Chi, Bản Mác, Bản Lau, Bản Nhẵn (tổng diện tích tự nhiên là 62,3 Km2, dân số là 3.643 người) nhập vào thị trấn Hòa Bình và đổi tên thị trấn mới là thị trấn Thạch Giám có diện tích tự nhiên 63,9 Km2/14 Km2 (456%), dân số 7.343 người/8.000 người (91,78%).

- Phương án khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh mở rộng thị trấn Hòa Bình (đổi tên thành thị trấn Thạch Giám):

Sau khi điều chỉnh ĐGHC của 7 bản xã Thạch Giám để mở rộng thị trấn Hòa Bình thì xã Thạch Giám còn 2 bản là bản Thạch Dương và bản Cây Me. Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập 2 bản này với 2 xã liền kề: Sáp nhập bản Thạch Dương vào xã Xá Lượng. Sáp nhập bản Cây Me vào xã Tam Thái.

3. Huyện Thanh Chương: Xã Thanh Tường có diện tích tự nhiên 3 Km2/30 Km2 (10,13%); dân số 3.300 người/8.000 người (41,25%).

Phương án sáp nhập: Sáp nhập 3 xã: Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích là 15,83 Km2/30 Km2 (52,86%), dân số là 13.300 người/8.000 người (166,25%).

4. Huyện Diễn Châu: Xã Diễn Minh có diện tích tự nhiên 4,41 Km2/30 Km2 (14,67%); dân số 2.700 người/8.000 người (33,75%).

Phương án sáp nhập: Sáp nhập 3 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 17,15 Km2/30 Km2 (57,16%), dân số 11.600 người/8.000 người (145%).

5. Huyện Nghi Lộc: Xã Nghi Hợp có diện tích 3,8 Km2/30 Km2 (12,66%); dân số 3.900 người/8.000 người (48,75%).

Phương án sáp nhập: Sáp nhập 2 xã: Nghi Hợp, Nghi Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,9 Km2/30 Km2 (26,33%), dân số 9.100 người/8.000 người (113,75%).

6. Huyện Nam Đàn: Xã Nam Phúc và Nam Thượng có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

Phương án sáp nhập 3 xã: Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 20,47 Km2/30 Km2 (68%), dân số 14.100 người/8.000 người (176,25%).

Sáp nhập 3 xóm (1, 2, 3) của xã Nam Thượng với xã Nam Tân và xã Nam Lộc thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 32,1 Km2/50 Km2 (64,2%), dân số 11.370 người/5.000 người (227,4%).

Phương án khuyến khích các xã liền kề sáp nhập do tác động của việc điều chỉnh ĐGHC xã Nam Thượng: Sáp nhập 2 xóm (4,5) của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn (để mở rộng thị trấn Nam Đàn. Sau khi sáp nhập thị trấn Nam Đàn mới có diện tích 17,8 Km2/14 Km2 (127,85%), dân số 20.530 người/8.000 người (256,62%).

7. Thị xã Thái Hòa: Xã Nghĩa Hòa có diện tích tự nhiên 10.8 Km2/50 Km2 (21,6%); dân số 2.300 người/5.000 người (46%).

Do đó sẽ sáp nhập xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn thành 1 phường mới. Sau khi sáp nhập, phường mới có diện tích 16.3 Km2/5.5 Km2 (296,4%), dân số 7.200 người/5.000 người (144%).

3 xã của huyện Nghĩa Đàn sẽ hợp nhất thành 1 xã. Đồ họa Hữu Quân

8. Huyện Nghĩa Đàn: Xã Nghĩa Tân có diện tích tự nhiên là 8,9 Km2/50 Km2 (17,8%); dân số là 2.400 người/5.000 người (48%).
Phương án là sẽ sáp nhập 3 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập, xã mới có diện tích 25.29 Km2/50 Km2 (50,58%), dân số 9.100 người/5.000 người (182%).

9. Huyện Hưng Nguyên có 7 ĐVHC cấp xã gồm: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%.

Phương án sáp nhập các xã thuộc huyện Hưng Nguyên:

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Xá với Hưng Long thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7.9 Km2/30 Km2 (26,3%), dân số 9.000 người/8.000 người (112,5%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Lam với Hưng Xuân, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 Km2/30 Km2 (37,2%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Phú với Hưng Khánh thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 7,5 Km2/30 Km2 (24,93%), dân số 4.500 người/8.000 người (56,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Nhân với Hưng Châu, thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 11,1 Km2/30 Km2 (36,73%), dân số 7.700 người/8.000 người (96,25%).

- Sáp nhập 2 xã: Hưng Tiến với Hưng Thắng thành 1 xã mới. Sau khi sáp nhập xã mới có diện tích 8,4 Km2/30 Km2 (28%), dân số 6.900 người/8.000 người (86,25%).

Để các địa phương triển khai phương án sáp nhập theo đúng quy định, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2019 - 2021”; quy định cụ thể về lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP