Trong tỉnh

Tập trung giải quyết tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 07/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6754/UBND.NN về việc giải quyết tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh đã nhận được Văn bản số 5321/STNMT-QLĐĐ ngày 31/8/2022 của Sở TN&MT về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch giám sát việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời giao UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Công văn số 5321/STNMT-QLĐĐ ngày 31/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện; giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp Giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất còn tồn đọng cho các hộ gia đình, cá nhân đạt tỷ lệ theo yêu cầu của UBND tỉnh, tại Văn bản số 5321/STNMT-QLĐĐ, Sở TN&MT đề nghị UBND cấp huyện ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện Kế hoạch số 815/KH-UBND, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND huyện có kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương cấp xã, các phòng, ban cấp huyện.

Cùng với đó chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, phân loại và chuyển hồ sơ về đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp huyện hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra xử lý theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

Tập trung thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn đang còn tồn đọng đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022. Trường hợp xác định đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tập trung chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn cho người dân lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đến hết ngày 31/12/2022, phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải quyết tồn đọng đảm bảo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 815/KH-UBND.

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện kê khai, đăng ký đất đai theo quy định; phân loại từng nhóm nguyên nhân, UBND cấp huyện có văn bản thông báo, chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trụ sở UBND cấp xã để trả lời cho công dân được biết. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về kết quả rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện.

Tại Văn bản số 5321/STNMT-QLĐĐ, Sở TN&MT đề nghị UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã, các đơn vị tư vấn về lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không quan tâm thực hiện, không hoàn thành kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP