Trong tỉnh

Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Ngày 23/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1329/UBND-KT về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Theo đó, để tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý sử dụng vốn đầu tư công, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ, rà soát, quán triệt, triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu tại Công văn số 1660/BCT-ĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1660/BTC-ĐT ngày 15/2/2024.

Tại Công văn 1660/BTC-ĐT, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quyết toán dự án hoàn thành; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành. Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các Chủ đầu tư vi phạm.

Đồng thời công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới. Chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành…

Về phía Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu, Bộ Tài chính yêu cầu chấp hành đúng quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để gửi cơ quan thẩm tra quyết toán thẩm tra theo quy định. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cần nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, giải trình… trong thẩm tra quyết toán…

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán cần xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý. Rà soát lại các hợp đồng đã ký, các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền…

Về quản lý vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng thời gian quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng quy định. Chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thành các thủ tục giải ngân, tránh dồn nhiều vào những tháng cuối năm…

Đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cần khẩn trương tổ chức triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao theo đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ động phối hợp với các nhà thầu, các đơn vị tư vấn để giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án…

Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định. Đối với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP