Trong nước

Quy trình bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ 1/6/2024

Quy trình bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao được quy định tại Thông tư 01/2024/TT-VKSTC ngày 24/4/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Quy trình nhân sự gồm 5 bước; từng hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Nếu nhân sự được giới thiệu có ý kiến xin rút không thực hiện quy trình bổ nhiệm ở bước nào thì lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra xem xét, quyết định ở bước đó tại hội nghị. Phiếu có đóng dấu treo của Cơ quan điều tra.

Bước 1: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo (lần 1)

Căn cứ nhu cầu công tác của Cơ quan điều tra, quy hoạch đã được phê duyệt, tập thể lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra tổ chức hội nghị để thảo luận và đề xuất chủ trương về cơ cấu, số lượng nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đánh giá, nhận xét đối với từng nhân sự trong quy hoạch; nhận xét, đánh giá nhân sự nổi trội gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định trình lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách xin ý kiến trước khi trình Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định cho chủ trương kiện toàn. Kết quả thào luận và đề xuất được ghi thành biên bản.

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra.

Bước 2: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo mở rộng

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức hội nghị. Người chủ trì hội nghị trao đổi định hướng nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự phù hợp với yêu cầu của Cơ quan điều tra để hội nghị thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra; Trưởng phòng và tương đương. Nơi chưa có Trường phòng thì cử 01 Phó Trưởng phòng được giao phụ trách tham gia.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra họp, thảo luận, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị xem xét, chỉ đao.

Hội nghị bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành ghi phiếu. Vụ Tổ chức cán bộ chứng kiến việc kiểm phiếu (kết quả kiểm phiếu không công bổ tại hội nghị này).

Bước 3: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo (lần 2)

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 1

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu nhân sự khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn.

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra họp, thảo luận, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị xem xét, chỉ đạo.

Hội nghị bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành ghi phiếu. Vụ Tổ chức cán bộ chứng kiến việc kiểm phiếu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này).

Trường hợp nếu kết quả giới thiệu nhân sự ở hội nghị bước này khác với kết quả, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì Lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra họp, thảo luận, báo cáo, giải trình với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra

Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự theo danh sách đã được giới thiệu ở bước 3.

Thành phần: Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Điều tra viên cao cấp và tương đương, Điều tra viên trung cấp và tương đương; Trưởng các đoàn thể của Cơ quan điều tra.

- Đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra thông báo chủ trương, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công chức, danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.

- Người được giới thiệu lấy phiếu trình bày chương trình hành động.

- Người chủ trì hội nghị đọc hoặc phân công người đọc bản kê khai tài sản (bản kê khai tài sản gần nhất) và Kết luận xác minh tài sản, thu nhập (nếu có).

- Hội nghị thảo luận và tham gia ý kiến.

- Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu nhân sự khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn.

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra họp, thảo luận, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị xem xét, chỉ đạo.

- Hội nghị bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành ghi phiếu. Vụ Tổ chức cán bộ chứng kiến việc kiểm phiếu (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

Bước 5: Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo (lần 3)

Trên cơ sở kết quả của bước 1, 2, 3, 4, Lãnh đạo, Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan điều tra thảo luận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: Thực hiện như quy định tại bước 1.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp 2 người có số phiếu ngang nhau đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị xem xét, quyết định.

- Hội nghị bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành ghi phiếu. Vụ Tổ chức cán bộ chứng kiến việc kiểm phiếu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này).

- Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

Sau khi kết thúc bước 5, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng văn bản đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho ý kiến về việc bổ nhiệm và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp xem xét, quyết nghị về việc bổ nhiệm và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định bổ nhiệm.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Trình tự bổ nhiệm chức vụ đối với nguồn nhân sự từ nơi khác được thực hiện như sau:

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục (thông báo) giới thiệu nhân sự và tiến hành các công việc sau:

Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cơ quan điều tra về chủ trương điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm.

Bước 2: (1) Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác về chủ trương điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm (nhân sự được giới thiệu phải đạt số phiếu trên 50% so với tổng số người được triệu tập; trường hợp số phiếu đạt tỉ lệ 50% (không quá bán) thì do người đứng đầu xem xét, quyết định); lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định. (2) Gặp nhân sự để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng yêu cầu điều động nhưng địa phương, cơ quan, đơn vị (nơi nhân sự công tác hoặc nơi tiếp nhận nhân sự) hoặc nhân sự có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì đơn vị tham mưu về tổ chức, cán bộ tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thông tư 01/2024/TT-VKSTC có hiệu lực từ 10/6/2024.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP