Trong tỉnh

Phát động phong trào thi đua Nghệ An chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 19/1 về Kế hoạch phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước năm 2024. Thời gian thi đua tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Tỉnh phát động phong trào thi đua Nghệ An chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước năm 2024 nhằm nâng cao tính tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế, từ đó tạo nền tảng để ngành thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; qua đó thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đề cao vai trò của người nộp thuế, giúp người nộp thuế xác định rõ vị trí quan trọng và trách nhiệm của mình trong công tác thuế, từ đó hiểu được công tác thuế thực sự là công tác của toàn đảng, toàn dân góp phần cùng ngành thuế đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa công tác thuế.

Đối tượng tham gia là mọi tổ chức và cá nhân ở tất cả các thành phần kinh tế hoạt động đúng pháp luật đều được tham gia thi đua và xem xét khen thưởng, cụ thể bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc tổ chức, thực hiện và tham gia phong trào thi đua được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Cục Trưởng Cục Thuế.

Nguyên tắc đề nghị khen thưởng: Khen thưởng đối tượng nộp thuế được tổ chức hàng năm là kết quả phong trào thi đua do UBND tỉnh và ngành thuế phát động với mục tiêu thi đua cụ thể, các giải pháp triển khai phong trào thi đua phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục và rộng khắp. Kết thúc năm kế hoạch, căn cứ kết quả của phong trào thi đua, các tiêu chuẩn khen thưởng và tình hình, đặc điểm của địa phương để rà soát, lựa chọn những đối tượng nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc nhất, xứng đáng được biểu dương khen thưởng.

Việc lựa chọn khen thưởng cần đảm bảo hài hòa giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và địa bàn. Khen thưởng không chạy theo số lượng mà phải coi trọng chỉ tiêu chất lượng để đảm bảo tính tích cực của việc khen thưởng. Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ khen thưởng đột xuất cho đối tượng nộp thuế có thành tích vượt bậc, nổi trội trong quá trình đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiêu chuẩn khen thưởng: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nộp ngân sách của kế hoạch năm, tổng số thuế phát sinh nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Trường hợp do nguyên nhân khách quan như: Thiên tai, dịch họa, tình hình kinh tế suy thoái có mức độ tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến chỉ tiêu số thuế nộp ngân sách năm sau không cao hơn năm trước vẫn được xem xét để khen thưởng động viên khuyến khích doanh nghiệp.

Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế điện tử; quản lý, sử dụng hoá đơn chứng từ; nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời hạn quy định. Đối với cá nhân được khen trong lĩnh vực nộp thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế đúng quy định; số thuế nộp năm sau cao hơn năm trước.

Số lượng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Cục Thuế Nghệ An chủ trì, phối hợp với Ban thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ triển khai hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP