Trong tỉnh

Nghệ An: Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 trên địa bàn

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 bao gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 9/1/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người dân làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 bao gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Thời hạn kiểm tra từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023.

Đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; tiếp thu và xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP