Trong tỉnh

Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra trong 2 ngày (từ 9-10/7)

Hôm nay (20/6), HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 154/TB-HĐND.TT về việc triệu tập Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó, Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày (từ 9 - 10/7/2024) tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao.

Theo đó, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) để xem xét kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của tỉnh về: Phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; thông qua dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và tập trung vào 02 lĩnh vực. Đó là, lĩnh vực nội vụ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Lĩnh vực công thương: Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

*/ Các báo cáo trình kỳ họp:

1. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Báo cáo hoạt động tác 6 tháng đầu năm 2024 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

3. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

4. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

5. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII.

7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

8. Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

9. Thông báo về hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của của tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.

10. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

11. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh.

12. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

13. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

14. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

15. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

16. Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

17. Báo cáo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

18. Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

19. Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

20. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

21. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Tòa án nhân dân tỉnh.

22. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

23. Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII.

24. Báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII.

25. Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

26. Báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

*/ Các Nghị quyết trình kỳ họp:

1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023.

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

6. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư.

8. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

9. Nghị quyết điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn ngân sách địa phương.

10. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt 7.

14. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

15. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

18. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2025.

19. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023).

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP