Trong nước

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại 3 Vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ

Tiến hành kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị gồm Vụ Cao Đài, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Vụ Công giáo. Có biện pháp khuyến khích và bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan này trong năm 2022.

Kế hoạch nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Nội vụ nhằm loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ phải gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ có dấu hiệu tham nhũng theo quy định (nếu có).

Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyền truyền, vận động, giám sát, kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ (Ảnh: VPG/Minh Hiển).

Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức cán bộ như: Việc tuyển dụng, hợp đồng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động; chuyển đổi vị trí công tác thực hiện phân công, phân cấp; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về tặng quà, nhận quà tặng…

Vụ Pháp chế - Thanh tra được giao tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo với các lĩnh vực có điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

"Trực tiếp tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 3 đơn vị gồm Vụ Cao Đài, Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Vụ Công giáo. Có biện pháp khuyến khích và bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị"- Ban Tôn giáo Chính phủ nêu rõ.

Ngoài ra, Vụ Pháp chế - Thanh tra còn được Ban Tôn giáo Chính phủ giao triển khai việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng chống tham nhũng; chủ trì phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra trong quý III/2022.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP