Giáo dục

Giáo dục 2017: Bộ GD-ĐT "tự soi mình"

Bộ GD-ĐT vừa “tự soi mình” với tổng kết “kết quả thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành trong năm 2017”.

9 NHÓM NHIỆM VỤ

Hoàn thành chuẩn quy hoạch mạng lưới

Bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, đã hoàn thành và trình Chính phủ.

Bộ GD-ĐT cũng đã tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo của các trường sư phạm do Chương trình phát triển các trường sư phạm (Chương trình ETEP) xây dựng.

Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường đại học cũng đã hoàn tất. Nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục cũng được đưa vào dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục….

Nâng chất lượng đội ngũ người làm giáo dục

Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường CĐSP đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030 đã trình Chính phủ chờ phê duyệt.

Ban Chỉ đạo đổi mới đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã được thiết lập. Bên cạnh đó, Bộ đang rà soát, sửa đổi các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng phổ thông…

Ngoài ra, còn chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm viên chức ngành Giáo dục; quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục công lập và các quy định khác….

2 trường ĐHSP Hà Nội và ĐHSP TP.HCM được giao nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên giai đoạn 2017-2025; xây dựng khung chương trình đào tạo sư phạm thống nhất trong toàn quốc và những nội dung khác liên quan tới cải cách sư phạm.

Trình đề án giáo dục hướng nghiệp

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại 10 tỉnh/thành phố; đánh giá tình hình triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường THCS, THPT đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh

Chính phủ vừa Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên cơ sở đề xuất của Bộ GD-ĐT.

Bộ cũng đã ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam; tiếp tục triển khai dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm và tiếng Anh tăng cường; giao 10 đơn vị nòng cốt về đào tạo giáo viên ngoại ngữ phối hợp với các Sở GD&ĐT triển khai bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông.

Một số cơ sở đào tạo đã xây dựng và ban hành được công cụ đánh giá năng lực ngoại ngữ tiệm cận với chuẩn quốc tế và có chính sách khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy sinh viên tự học để đạt chuẩn.

Ngoài 35 chương trình tiên tiến, một số trường đại học đã thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình chất lượng cao dạy hoàn toàn hoặc một số môn học bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.

Trình đề án ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý

Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy - học đến năm 2020, xác định các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục.

Một số sở đã triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý trực tuyến, tuyển sinh đầu cấp, triển khai quản lý hồ sơ, sổ điểm điện tử, kho dữ liệu điện tử.

Đẩy mạnh tự chủ

Với 23 trường ĐH công lập, mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá đạt kết quả tốt, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ đều đã có sự phát triển nhất định, có sự lan toả.

Bộ đang hoàn thiện để trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập.

Các địa phương tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học gắn với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

Mở đường cho nhà đầu tư "ngoại"

Trong nhóm nhiệm vụ "hội nhập quốc tế", Bộ GD-ĐT đã trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài; đề án quốc tế hóa giáo dục đại học, v,v...

Năm 2017, Bộ cũng đã ký kết 50 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ cấp Chính phủ và cấp Bộ; các trường đại học, trung học và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam đã ký nhiều bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường trao đổi với các đối tác có nền giáo dục phát triển...

Tăng cường nguồn lực đầu tư

Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến các địa phương, đồng bộ với lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới...

Một số trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư theo chủ trương củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 – 2015 của Chính phủ; nhiều địa phương đã quan tâm đến việc quy hoạch đất đai để xây dựng mới và mở rộng khuôn viên các cơ sở giáo dục.

Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng chất lượng cao

Bộ GD-ĐT đã trình Thủ tướng ban hành các đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 – 2025.

Bộ này cũng ban hành một số văn bản để nâng cao chất lượng giáo dục đại học như quy định về mở ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, liên kết đào tạo, đào tạo liên thông, quy chế đào tạo từ xa, quy chế đào tạo tiến sĩ…

Một số cơ sở giáo dục đại học tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có thể bắt tay ngay vào công việc, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề...

5 NHÓM GIẢI PHÁP

Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính

Trong 69 văn bản hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính, đáng chú ý là các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục...

Năm 2017, Bộ đã rà soát 199 thủ tục hành chính, trong đó đơn giản hóa đối với 85 thủ tục, bãi bỏ 24 thủ tục, tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

11.116 cán bộ quản lý giáo dục được “nâng cao năng lực”

Cùng với đó, ngành giáo dục đã triển khai hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và các chuẩn/khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học, cán bộ quản lý sở, phòng GD-ĐT...

Tổng thu ở địa phương tăng, nguồn thu ở bộ ngành giảm

Tổng mức thu sự nghiệp của cơ sở GD-ĐT địa phương năm 2017 dự kiến là 30.380 tỷ đồng, tăng khoảng 1,6% so với thực hiện năm 2016.

Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc các Bộ, ngành, 2017 là năm đánh dấu sự biến động về nguồn thu sự nghiệp tại các cơ sở đào tạo theo chiều hướng giảm, ước nguồn thu sự nghiệp GD&ĐT năm 2017 của các Bộ, ngành giảm 4% so với thực hiện năm 2016.

Việc cho phép mức thu học phí cao hơn so với mức quy định chung đối với các trường đại học đã tạo điều kiện cho các trường tăng thêm nguồn thu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tăng cường khảo thí, chú trọng kiểm định

Bộ GD-ĐT nhìn nhận kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo cũng đã được ban hành. Quy định này được xây dựng theo hướng tiếp cận xu hướng mới của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

Tính đến tháng 11/2017, đã có 246 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng, trung cấp sư phạm hoàn thành báo cáo tự đánh giá, 79 trường đã được đánh giá ngoài, 51 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng; 7 chương trình đào tạo giáo dục đại học được đánh giá ngoài và công nhận bởi các tổ chức kiểm định trong nước; 92 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bới các tổ chức kiểm định nước ngoài; 4 trường đại học đã được được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp công nhận đạt chuẩn kiểm định trường đại học; 2 trường được đánh giá theo tiêu chuẩn của AUN-QA.

Đẩy mạnh truyền thông

Bộ GD-ĐT nhìn nhận các thông tin về chính sách được thực hiện đầy đủ, hiệu quả cả trong nội bộ và tới toàn xã hội; cơ sở giáo dục quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này. Đáng chú ý là các câu chuyện về đổi mới, sáng tạo nhằm lan tỏa, khích lệ, động viên người thầy và học sinh dạy tốt, học tốt.

Bộ GD-ĐT

Tác giả: Song Nguyên (giới thiệu)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Giáo dục 2017 ,Bộ GD-ĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP