Trong tỉnh

Ban hành Quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận “Huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký Quyết định số 893/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận “Huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí xét, công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy

Để được công nhận “Huyện, thành phố, thị xã sạch về ma túy”, đơn vị cấp huyện phải đảm bảo các tiêu chí sau: Huyện, thành, thị ủy có Nghị quyết; UBND huyện, thành phố, thị xã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm về ma túy. Trong đó, đối với địa bàn cấp xã tổ chức ít nhất 01 tháng/01 lần tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đối với địa bàn cấp huyện định kỳ ít nhất 01 lần/03 tháng tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy (các buổi tuyên truyền có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với chuyên đề bảo đảm phù hợp với tình hình địa bàn).

Địa phương không có cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã trở lên; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ma túy. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã được công nhận sạch về ma túy và hiện đang được giữ sạch ma túy.

Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn huyện.

Hàng năm, đánh giá, phân loại Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cấp huyện đạt từ loại “Khá” trở lên theo Quyết định số 510/QĐ-BCA ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trình tự xét, đề nghị công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy

Đối với cấp huyện: Sau khi 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện được công nhận sạch về ma túy và hiện đang được giữ sạch.

Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện tổ chức cuộc họp thành phần, gồm: Đại diện lãnh đạo: UBND cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, Công an cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn (nếu có) để rà soát, đánh giá từng tiêu chí đơn vị cấp huyện sạch về ma túy.

Quá trình tự đánh giá nếu có từ 90% thành viên trở lên tham gia cuộc họp nhất trí đề nghị công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy thì UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy và có văn bản đề xuất UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổ chức thẩm định, đánh giá.

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh tiến hành các bước xét, đề nghị công nhận.

Trong thời hạn 15 ngày, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ và có văn bản thông báo đối với UBND cấp huyện (văn bản thông báo phải nêu rõ kết quả thẩm định từng tiêu chí, tiêu chí nào đạt hoặc không đạt, lý do và kiến nghị); trong trường hợp hồ sơ chưa đạt 100% tiêu chí thì UBND cấp huyện phải hoàn thành bổ sung, bảo đảm đạt 100% tiêu chí và đề nghị UBND tỉnh thẩm định lại hồ sơ.

Khi hồ sơ của UBND cấp huyện đạt 100% tiêu chí, trong thời hạn 15 ngày, Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy, thành phần gồm đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành thẩm định.

Công an tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xét, quyết định công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy khi có 90% thành viên Hội đồng tham dự họp biểu quyết, nhất trí công nhận.

Hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy

Bản đăng ký xây dựng đơn vị cấp huyện sạch về ma túy. Tờ trình đề nghị xét, công nhận đơn vị cấp huyện sạch về ma túy của UBND cấp huyện. Trích biên bản họp của UBND cấp huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chí đơn vị cấp huyện sạch về ma túy.

Báo cáo kết quả xây dựng đơn vị cấp huyện sạch về ma túy của UBND cấp huyện (kèm theo các tài liệu chứng minh theo từng tiêu chí quy định tại Điều 4 của quy định này).

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP