Trong tỉnh

Triển khai thực hiện Thông tư quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 23/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2885/UBND-NC triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, UBND yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về Nội dung Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, triển khai thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên, thực chất, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Đình kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, phân loại theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và tình hình thực tiễn tại Nghệ An để sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 2/11/2012 của UBND tỉnh quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tham mưu, lồng ghép nội dung tổ chức công nhận xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với việc đánh giá, phân loại phong trào. Lấy kết quả đánh giá, phân loại làm căn cứ để xét, khen thưởng hoặc công nhận danh hiệu thi đua có liên quan đến an ninh, trật tự hằng năm đối với tập thể, cá nhân đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực chất, công khai, dân chủ, chính xác, khách quan.

Hàng năm, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với cấp huyện, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời thẩm định kết quả đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do UBND cấp huyện, UBND cấp xã xét duyệt, phân loại phong trào ở địa phương.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP