Trong tỉnh

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Công văn số 3308/UBND-TH ngày 27/4 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

Theo đó, thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện nêu trên. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 (ban hành kèm theo Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh) và nhiệm vụ được giao tại các Công văn: số 5958/UBND-TH ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc; số 9390/UBND-TH ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản; số 518/UBND-TH ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổng hợp nhật ký trong công tác tham mưu văn bản.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Trong đó, thường xuyên kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có thái độ không đúng mực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu công việc, nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Khẩn trương chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị các dự thảo Đề án, Báo cáo… trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 (ban hành tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh), các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình. Rà soát các nội dung tham mưu, đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt; chủ động, phối hợp thực hiện hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị khi giải quyết công việc.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ tiêu đề ra. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục tập trung tham mưu công tác cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm, xem xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan Trung ương; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để né tránh trách nhiệm. Đồng thời, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP