Giáo dục

Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Trong Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh sách các thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo được thành lập theo Quyết định 764/QĐ-TTg năm 2014.

Ủy ban là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của BCH TƯ Khóa XI.

Thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 (bấm vào hình để xem chi tiết)

Đồ họa: Lê Văn

Nhiệm vụ của ủy ban là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề.

Tác giả bài viết: Lê Văn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP