Trong tỉnh

Công bố 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 16/11, UBND tỉnh đã công bố 19 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, TTHC Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản với thời gian giải quyết không quá 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các TTHC: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản với thời gian giải quyết không quá 27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC Phê duyệt trữ lượng khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.

Các TTHC: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các TTHC: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thời gian giải quyết là 34 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá.

TTHC Đóng cửa mỏ khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 78 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

TTHC Cấp Giấy phép khai thác tận thu khóng sản, thời gian giải quyết không quá 19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC Gia hạn Giấp phép khai thác tận thu khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, thời gian giải quyết không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các TTHC trên nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.nghean.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC lĩnh vực Địa chất khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP