Trong tỉnh

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Nghệ An

Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh đã có Quyết định số 767/QĐ-BCĐBMNN ban hành Quy chế hoạt động.

Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh (Ban Chỉ đạo) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công an. Ban Chỉ đạo làm việc dân chủ, công khai do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo để tổ chức, triển khai thực hiện.

Phó Trưởng Ban Thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về nội dung, chương trình kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các Phó Trưởng Ban theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị các nội dung về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực của mình theo dõi, phụ trách cần phải đưa ra thảo luận trong phiên họp của Ban Chỉ đạo, tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo gửi đến.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc chức năng tham mưu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị mình được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chỉ đạo lồng ghép các nội dung về triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, chủ trì thực hiện.

Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, phương án, giải pháp có tính chất liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động thu thập, phá hoại bí mật nhà nước của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; chủ trì tổ chức xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Riêng Thư ký Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ chuyên trách về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP