Kinh tế

Xem xét, xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sau ngày 31/3 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử

Là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 2673/UBND-KT ngày 5/4 về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan ưu tiên nguồn lực triển khai hiệu quả, quyết liệt các giải pháp yêu cầu, hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh lập và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến thông tin đến người nộp thuế, các cửa hàng, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật; xem xét, xử lý nghiêm thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh sau ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Sở Công Thương chỉ đạo, đôn đốc các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và tích cực phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện thiết lập, phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và kết nối điện tử với cơ quan thuế.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan tích cực triển khai các giải pháp trong việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế, đồng thời bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đo lường. Hướng dẫn thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Sở TT&TT phối hợp với Cục thuế tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong hoạt động kinh doanh mặt hàng xăng dầu, trong đó có việc chấp hành thực hiện hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra các thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với nội dung lập, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP