Trong tỉnh

Thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Hôm nay (12/1), UBND tỉnh ban hành Công văn số 309/UBND-CN về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh giao tại các Công văn: Số 2855/UBND-CN ngày 14/4/2023; số 4632/UBND-CN ngày 13/6/2023 và số 10114/UBND-CN ngày 27/11/2023. Khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023; kiên quyết không để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chậm giải quyết thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển nhà ở, trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Đồng thời chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị khác có liên quan tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng giai đoạn 2021- 2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư. Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội đã báo cáo đăng ký hoàn thành trong năm 2024 với Bộ Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên tham chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền; tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu có) tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo theo quy định. Hàng quý, tổng hợp kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền và các vướng mắc vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Công bố, công khai danh mục các dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư công khai, minh bạch.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của đơn vị; phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết (nếu có) tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý…

UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Phối hợp với các Sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP