Trong tỉnh

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo từng đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt

Tại Công văn số 2948/UBND – TH, ngày 16/4, UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh cùng các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo từng đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy được yêu cầu tại Công văn số 2562-CV/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo quy định, thực hiện rà soát, đánh giá để đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hồ sơ cán bộ rà soát, bổ sung quy hoạch phải hoàn thành và gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2024 (bao gồm cả trường hợp cơ quan, đơn vị sau khi rà soát nhưng không có sự thay đổi, bổ sung) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kịp thời đưa ra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn

Để bảo đảm việc rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đúng quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, tại Công văn số 2562-CV/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch. Riêng trong năm 2024, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cần lưu ý một số vấn đề. Đó là, kịp thời đưa ra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp; trong đó, lưu ý các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch theo quy định.

Xem xét đưa ra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch các trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương hoặc cao hơn chức danh quy hoạch để bổ sung những đối tượng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và có tính khả thi trong quy hoạch.

Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

Quan tâm, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Qua rà soát, bổ sung quy hoạch, cần quan tâm, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm các điều kiện về tỷ lệ và cơ cấu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Riêng đối với quy hoạch các chức danh cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý ở cấp huyện và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh trở lên phải có cán bộ nữ trong quy hoạch theo đúng quy định của Trung ương.

Căn cứ Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2102-QĐ/TU, ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị để làm cơ sở thực hiện việc quy hoạch nhằm bảo đảm nguyên tắc “Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn; không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm”.

Để bảo đảm tính khả thi, việc bổ sung vào quy hoạch chỉ xem xét giới thiệu các trường hợp thuộc đối tượng 1 đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm theo quy định; trường hợp là đối tượng 2 thì chỉ xem xét quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cho các chức danh quy hoạch của nhiệm kỳ kế tiếp.

Về độ tuổi và thời điểm tính tuổi rà soát, bổ sung quy hoạch: Thực hiện theo Quy định số 15-QĐ/TU và Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó lưu ý thời điểm tính tuổi và rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm là thời điểm cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Về quy trình thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch: Thực hiện quy trình 4 bước theo quy định; trong đó, lưu ý quy trình rà soát, bổ sung đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

Thời gian thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ hằng năm tiến hành trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II, chậm nhất tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 2 trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch.

Riêng năm 2024, thời gian thực hiện của cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP