Hoàng Anh Gia Lai nợ hơn 7.000 tỷ: Cty Bầu Đức đang kinh doanh thế nào?

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) của bầu Đức vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan đến số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.


TOP