Trong tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tại Công văn số 2426/UBND-TH ngày 29/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1192/BTP-KTrVB ngày 8/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Công văn số 1192/BTP-KTrVB nêu rõ: Sau gần 09 năm triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/05/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQGPL), công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDLQGPL của các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản đi vào nề nếp. Tuy nhiên, qua theo dõi, Bộ Tư pháp nhận thấy một số cơ quan chưa bảo đảm đăng tải, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản theo quy định; cán bộ đầu mối về CSDLQGPL tại các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên thay đổi; nhiều tài khoản trên Hệ thống quản trị CSDLQGPL không hoạt động... Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; có thể ảnh hưởng đến việc bảo đảm an toàn thông tin của CSDLQGPL.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDLQGPL, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đăng tải, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản thuộc trách nhiệm của cơ quan mình theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên CSDLQGPL; thực hiện đối chiếu kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 với văn bản hiện có trên CSDLQGPL để cập nhật văn bản, thông tin của văn bản trên CSDLQGPL thuộc trách nhiệm của mình bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời. Chủ động, kịp thời thông tin đến Bộ Tư pháp những sai sót, hạn chế được phát hiện trong quá trình quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDLQGPL để khắc phục, xử lý.

Cùng với đó, chủ động, kịp thời rà soát và khóa các tài khoản trên Hệ thống quản trị CSDLQGPL không sử dụng, hoạt động; lập Danh sách tài khoản trên Hệ thống quản trị CSDLQGPL đang sử dụng gửi Bộ Tư pháp để thực hiện quản lý, theo dõi và có biện pháp bảo đảm an toàn CSDLQGPL (trong trường hợp cần thiết). Rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin cán bộ đầu mối được giao nhiệm vụ về công tác quản lý, cập nhật CSDLQGPL gửi Bộ Tư pháp để theo dõi, phối hợp.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP