Trong nước

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giao nhiệm vụ cho Cục Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu, Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng về tổ chức và công tác đảng viên đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, thể chế hoá kịp thời các nghị quyết, quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Cục Tổ chức cán bộ để rà soát tiến độ thực hiện các công việc trọng tâm của đơn vị.

6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ đã rất nỗ lực, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các chủ trương, chính sách lớn về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng, thực hiện các đề án, dự án, chủ trương lớn, giải pháp chiến lược về tổ chức bộ máy Công an các cấp và công tác cán bộ.

Tiếp tục tham mưu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu Công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng về tổ chức và công tác đảng viên đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã báo cáo cụ thể tiến độ các nhiệm vụ công tác của đơn vị cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc thời gian qua…

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Cục Tổ chức cán bộ tập trung rà soát các chỉ tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ công tác công an năm 2024.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng về tổ chức và công tác đảng viên đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, thể chế hoá kịp thời các nghị quyết, quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, công tác cán bộ.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ các chủ trương, quyết sách chiến lược về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo dõi đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai các đề án thành phần. Tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án số 19 về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh…

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP