Trong tỉnh

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả

Là yêu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 19/4 về thực thiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách TTHC trọng tâm theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thông qua việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, vướng mắc, rườm rà, chồng chéo, không phù hợp đang gây khó khăn, cản trở của TTHC trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát, đơn giản hóa TTHC phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ, đúng thời gian, đúng các nhóm, lĩnh vực, nội dung được yêu cầu. Các phương án kiến nghị đơn giản hóa TTHC phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo Kế hoạch, thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Xây dựng thực hiện rà soát, đơn giản hóa 02 TTHC, gồm: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện rà soát, đơn giản hóa 01 TTHC: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Sở Công thương thực hiện rà soát, đơn giản hóa 1 TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Sở Tư pháp thực hiện rà soát, đơn giản hóa 5 TTHC: Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang trú tại Việt Nam; Cấp bản sao trích lịch hộ tịch; Đăng ký khai sinh; Đăng ký lại khai sinh; Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sở Nội vụ thực hiện rà soát, đơn giản hóa 3 TTHC: Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhóm lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Sở Giao thông Vận tải thực hiện rà soát, đơn giản hóa 3 TTHC: Cấp mới giấy phép lái xe; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết; kiến nghị cơ quan Trung ương về cắt, giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ trong thực hiện TTHC; tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC... Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC phải được hoàn thành trước 15/8/2022.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC; kiểm soát chất lượng kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC, tính chi phí tuân thủ TTHC của các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Đồng thời thẩm định, tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ngành được giao theo Kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP