Trong tỉnh

Thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Nghệ An

Ngày 16/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3755/QĐ-UBND thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Nghệ An (Ban Vận động Quỹ).

Theo đó, Trưởng Ban là ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Phó Trưởng Ban Thường trực là ông Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Phó Trưởng Ban là ông Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 19 thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Vận động Quỹ là chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động đóng góp, ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.

Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, đóng góp trực tiếp vào tài khoản “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” theo hình thức tiếp nhận tại khoản 2 Điều 3 Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-BCĐ ngày 20/6/2019 của Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

Cơ quan Thường trực Ban Vận động Quỹ là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các thành viên Ban Vận động Quỹ và Cơ quan Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Vận động Quỹ được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Vận động Quỹ.

Trưởng Ban Vận động Quỹ có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc.

Ban Vận động Quỹ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” về kết quả hoạt động của Ban Vận động Quỹ và những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP