Trong tỉnh

Nghệ An: Kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”

Các cấp, các ngành tập trung rà soát lại các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” - Đó là ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì, UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo kết luận (Thông báo số 608/TB-UBND ngày 30/10/2020).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11/2020. Đó là, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tích cực, chủ động công tác giám sát, phòng chống dịch Covid -19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác; không chủ quan lơ là, kịp thời thông tin về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới…

Đặc biệt, các cấp, các ngành tập trung rà soát lại các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết xóa bỏ tình trạng “Tỉnh mở, Sở thắt”. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

Người đứng đầu sở, ngành, địa phương phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về việc để chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư; kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là cơ sở xem xét phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 cho các ngành, địa phương.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiến độ giải ngân các dự án để tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn theo thẩm quyền trong tháng 11/2020. Tổng hợp tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi cho các cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Nghệ An và Nghị quyết về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường GPMB quốc lộ 1A đảm bảo giải ngân 100% vốn trước ngày 31/12/2020. Đồng thời các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả, đảm bảo thu ngân sách theo dự toán, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo các khoản chi phục vụ an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP