Trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3

Sáng 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch, làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Thông đề nghị cần phân tích, đánh giá sâu, rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác tham mưu của các đơn vị

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng đề nghị cần khái quát, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong việc triển khai các chương trình, đề án

Các đại biểu cho rằng báo cáo chỉ mới liệt kê được những việc phải làm chứ chưa có sự đánh giá, vì vậy, đề nghị cần có sự đánh giá cụ thể, sâu hơn những kết quả đã đạt được và những mặt chưa đạt được, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm, thay đổi cách tiếp cận về thực hiện nhiệm vụ, công tác tham mưu khi triển khai các chương trình, đề án. Cần bổ sung thêm thông tin, trong đó, cần làm rõ hơn một số nội dung về tài nguyên khoáng sản, cải cách hành chính...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, quan trọng nhất là việc triển khai thực hiện các nội dung. Đối với các chương trình, đề án đã được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch đã được ban hành; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với các chương trình, đề án đang hoàn thiện, chưa được phê duyệt, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan đã được giao nhiệm vụ chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị quyết, đề án, kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, làm cơ sở để đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực.

Nhấn mạnh 2 nội dung quan trọng về quy hoạch là Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Đề án phát triển vùng Hoàng Mai và Quỳnh Lưu thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đầu tháng 4, UBND tỉnh sẽ nghe, cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Đây là nội dung quan trọng, có tác động cho cả nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm. Đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở TT&TT và sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2022.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị chuẩn bị đầy đủ các nội dung để báo cáo một năm triển khai Chương trình hành động có chất lượng, đạt hiệu quả

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho rằng, hiện nay các cơ quan, đơn vị vẫn còn bị động trong triển khai một số chương trình, đề án phê duyệt, việc chủ động chưa đạt được yêu cầu, mong muốn đề ra; nhiều chương trình, đề án phải lùi thời gian phê duyệt. Quá trình xây dựng chương trình hành động chưa nhìn nhận được tổng thể, chưa lường hết được các nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị về xây dựng báo cáo, cần đánh giá, tích hợp về diễn biến, tiến độ một cách toàn diện, đầy đủ, tổng quan, không chỉ riêng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà còn cả lĩnh vực chỉnh đốn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đánh giá sâu hơn một năm triển khai thực hiện trên các bình diện, mũi nhọn về kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính. Đây là những nội dung lớn, cần đánh giá xem đã đúng hướng, đúng tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó, rút ra được bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng các chương trình hành động, xây dựng các chương trình, đề án cụ thể hóa chương trình hành động; cần xác định được vì sao phải thay đổi thời gian thực hiện một số nội dung về xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, ban hành và cụ thể hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sâu để phân tích công tác chuẩn bị. Các Ban Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội đánh giá thêm việc triển khai chương trình hành động tại các khối này.

Thống nhất kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

Tiếp đó, phiên họp thống nhất kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh đề nghị cần làm rõ thêm nhiệm vụ của các Hội đặc thù trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26

Theo đó, nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gồm: Đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55-TB/TW về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 nêu trên và dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế; đề xuất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gắn với xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị). Kiến nghị, đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù và các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Kết quả các báo cáo, hồ sơ trình Bộ Chính trị gồm báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26; tờ trình gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng trong sáng nay, phiên họp thống nhất thông qua nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An”.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP