Trong tỉnh

Nghệ An: Xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

"Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiên hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp", đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Ông Nguyễn Đức Trung tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nghệ An.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký ban hành Công văn số 7398/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công để chủ động triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu: Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời nhằm khắc phục, hỗ trợ, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực,…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh, cải cách hành chính, tạo điều kiện để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiên hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư đã được ban hành; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất…

Tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020…

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP