Trong tỉnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An

Sáng 7/8, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham dự Đại hội cùng hơn 520 đại biểu, trong đó có 188 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh được tổ chức toàn diện, thường xuyên, liên tục, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Nghệ An phát triển khá toàn diện. Qua các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điển hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người Xứ Nghệ.

Tại Nghệ An, công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và đảm bảo chất lượng; khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề, gắn với các phong trào thi đua được chú trọng. Nghệ An quan tâm khen tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp ngày càng cao. Hoạt động của các cụm, khối thi đua ngày càng phong phú và chất lượng. Hội đồng Thi đua khen thưởng và Hội đồng khoa học, sáng kiến các cấp được củng cố, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Hội đồng Thi đua khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền với sự phối hợp Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nuớc gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Nghệ An luôn là điểm sáng, đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời; những tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự để mọi người học tập, noi theo; quan tâm tới các đối tượng là người lao động trực tiếp, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... nhằm động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua. Đồng thời, tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để tạo động lực mới, khí thế mới; tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và nhân ra rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, nhờ sự đóng góp tích cực và hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước nên kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 7,8%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 17.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Phong trào thi đua có lúc còn mang tính hình thức, chưa thiết thực; tỷ lệ cá nhân là người lao động trực tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước mới đạt 10%; hình thức thi đua chưa thật sự phong phú và đa dạng; xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa sát với thực tiễn, chưa thiết thực, hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng chưa được đầy đủ và sâu sắc; một số đơn vị chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số ngành, địa phương và cơ sở còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua ở cơ sở có lúc chưa được chú trọng, chưa phát huy mạnh mẽ. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, động viên khuyến khích chưa được kịp thời…

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần, nội dung, kết quả của Đại hội; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế tiến công mới trong bối cảnh mới, nhiệm vụ mới. Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu, các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay; gắn phong trào thi đua với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện xây dựng, chính đốn Đảng, cụ thể hóa bằng phong trào thi đua "Nghệ An làm theo lời Bác dặn". Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình; nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có nghiệp vụ, có khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả. Bên cạnh đó, tích cực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát động, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng quà cho các học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, chiều 6/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Nghĩa Đàn; thăm một số dự án do Tập đoàn TH đầu tư; tặng quà cho các gia đình chính sách và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 1.500 ly sữa cho Trường Tiểu học xã Nghĩa Lâm; trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện...

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: Báo Tin tức

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP