Trong tỉnh

Nghệ An: Kiên quyết không để hồ sơ chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn… Kiên quyết không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân nguồn vốn đền bù giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện và kênh tiêu bản Mồng (Nghệ An) còn chậm.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 779/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 gửi Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn Ngân sách Trung ương.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư các dự án khởi công mới chủ động chuẩn bị hồ sơ thủ tục các dự án để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư khi có đủ điều kiện về nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đấu thầu,… bao gồm: Kế hoạch giải ngân các dự án (gói thầu) trả nợ quyết toán hoặc thanh toán khối lượng hoàn thành; Kế hoạch thực hiện thu hồi vốn ứng trước (nếu có); Kế hoạch triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có); Kế hoạch triển khai hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan (quyết toán dự án hoặc hạng mục dự án hoàn thành, đấu thầu dự án mới hoặc gói thầu mới, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật dự toán,…); Kế hoạch triển khai thực hiện khối lượng để giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2021; Cam kết số vốn giải ngân theo từng tháng, từng quý và cả năm 2021 của từng công trình…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của từng cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 28/2/2021.

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp, các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, Sở Tài chính đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn. Hàng tháng tổng hợp tình hình nhập tabmis của từng dự án báo cáo UBND tỉnh và gửi các sở, ban, ngành, địa phương để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án, kiên quyết tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan trong đánh giá xếp loại thi đua các ngành, địa phương, đơn vị 6 tháng đầu năm và năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chồng chéo về các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, các đơn vị rà soát, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP