Trung tâm Pixar từ chối hoàn tiền cho học viên

Trung tâm Pixar sẽ tổ chức dạy online hoặc dạy trực tiếp khi được thành phố cho phép mở cửa trở lại. Trung tâm thông báo "chỉ có thể hoàn trả học phí nếu trung tâm có lỗi".

TOP