Trong tỉnh

Rà soát biên chế ngành Giáo dục và tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2304/UBND-TH ngày 19/4 gửi các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế và UBND các huyện, thành, thị về việc rà soát biên chế ngành Giáo dục và tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục và các địa phương bảo đảm hợp lý giữa các trường học, cấp học, vùng, miền phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm.

Đồng thời, căn cứ vào chỉ tiêu số người làm việc, lao động hợp đồng được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2021 để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng lao động gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trên cơ sở số người làm việc được UBND tỉnh giao cho nhóm hỗ trợ, phục vụ trường học, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, bố trí (liên trường hoặc kiêm nhiệm các vị trí việc làm trong cùng một đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế, khoảng cách đi lại, trình độ đào tạo và khả năng của từng cá nhân,...) xây dựng kế hoạch tuyển dụng vị trí việc làm còn thiếu (kế toán, y tế, văn thư, thư viện, thiết bị,...) gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe cho học sinh mầm non và phổ thông. Đối với các đơn vị có nhân viên y tế học đường thì tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; đối với các đơn vị không bố trí được nhân viên y tế học đường thì gắn nhiệm vụ y tế học đường vào các Trạm y tế xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu lộ trình giao số nhân viên trong các trường THPT phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập) để cân đối cho phù hợp giữa các cấp học.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức trường, lớp theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Chính trị và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiêu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và định hướng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2021 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở số người làm việc được giao hằng năm cho nhóm hỗ trợ, phục vụ trường học, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng vị trí việc làm kế toán, y tế, văn thư, thư viện, thiết bị,... còn thiếu gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND phê duyệt.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP