Trong tỉnh

Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa trong tình hình mới

Sáng 14/3, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xã.

Các đại biểu về tham dự Lễ phát động tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đại biểu tham dự buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) đã khẳng định rằng để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam, nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng là phải thường xuyên quan tâm xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa. Người nhấn mạnh: Lối sống văn hóa được thể hiện trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc...; còn môi trường văn hóa là những điều kiện xung quanh để tạo nên lối sống văn hóa đó. Trong môi trường văn hóa có môi trường văn hóa xã hội, môi trường văn hóa cộng đồng, môi trường văn hóa gia đình.

Còn tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì khi đã nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ (một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa; lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa...). Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi... là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu triển khai chủ đề năm 2022: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tích cực, hiệu quả; phân công trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ thuộc chủ đề năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu hưởng ứng

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Đối với tỉnh Nghệ An, việc bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa cơ sở đã gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển gần một thiên niên kỷ danh xưng Nghệ An. Truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết đấu tranh cách mạng đã làm nên bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ; là nền tảng, động lực góp phần tạo nên một Nghệ An hôm nay khởi sắc với hơn 3.000 di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy; tạo được những bước chuyển lớn về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện thông điệp và hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phía tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước; tiếp tục cụ thể hóa các chính sách, Nghị quyết của Đảng về văn hóa phù hợp trong giai đoạn mới; đặc biệt là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đầu tư nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa; phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chất lượng, có chiều sâu, bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ công chức làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Nghệ An để tổ chức buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và cũng là động lực để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An phấn đấu hơn nữa cho mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt coi trọng, xây dựng, phát triển văn hóa gia đình

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị phải tập trung làm rõ, tạo chuyển biến thực sự về việc cưới, tang, lễ hội, xác định là một nội dung cần thiết trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở tới đây

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng tình với việc xác định chủ đề và nội dung “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư đánh giá điều này thể hiện quyết tâm của ngành trong chỉ đạo thực hiện, tạo sự đột phá, chuyển biến thực chất hơn việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội.

Phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lich nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá, làm cho văn hoá trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam phát triển toàn diện. Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hoá với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người. Kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hoà thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm giáo dục, rèn luyện, phát triển về lý tưởng, năng lực, phẩm chất, nhân cách, lối sống và giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh... Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Gắn các hoạt động văn hoá, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao lành mạnh tại cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", nhân đạo, từ thiện. Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hoá tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo".

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành. Trước mắt, để tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, ngành Văn hóa phải chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới về việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, coi trọng giá trị văn hóa tinh thần, đề cao tính giáo dục, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của mọi người trước các sự kiện ở cộng đồng. Phải tập trung làm rõ, tạo chuyển biến thực sự về việc cưới, tang, lễ hội, xác định là một nội dung cần thiết trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở tới đây.

Khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá ở cả trung ương và địa phương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị, gia đình. Phải coi trọng tuyên truyền giáo dục để mọi người hiểu và làm theo. Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động, cần duy trì nghiêm kỷ cương xã hội với chế tài phù hợp để bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống, nếp sống tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành ý thức tự giác chấp hành của mỗi người. Trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, bên cạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, phải chú trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, nhất là ở cấp cơ sở.

Nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá ở cả trung ương và địa phương. Lãnh đạo và quản lý văn hoá không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị, đạo đức, mà còn phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sâu rộng, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.

Với chủ đề năm đã xác định, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP