Giành vợ với sếp

Ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy vợ mình và sếp “chim chuột” nhưng trong lòng Thắng vẫn nung nấu kế hoạch rửa hận.


TOP