Trong nước

Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Trong số 1.587 đại biểu tham dự Đại hội quốc lần thứ XIII của Đảng, 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, còn người trẻ nhất 34 tuổi.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP