Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Trương Hải Long được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) Lê Sỹ Bảy được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

TOP