Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Tạo xung lực cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp sau 7 ngày (2 - 8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

TOP