Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra các công ty bảo hiểm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, gồm cả các đại lý, môi giới; không để tiếp tục việc doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm mới cho vay vốn.

TOP